„Mám kamarádku, která byla
po havárii, a já ji i s jejím handicapem
zaměstnal. Ona k nám pak přivedla další
lidi s podobným osudem, až se to nakonec
přehouplo tak, že jich je většina.“

David Opršal
statutární ředitel

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

SOCIÁLNÍM PODNIKEM SE V ČESKÉ REPUBLICE MOHOU NAZÝVAT ORGANIZACE (S.R.O., Z.S., O.P.S. A.S.,) NAPLŇUJÍCÍ NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH ZNAKŮ/PRINCIPŮ, KTERÉ VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENÍM TESSEA, DEFINOVALO MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR.

POJĎME SE SPOLEČNĚ PODÍVAT, JAK TYTO ZNAKY NAPLŇUJE NÁŠ SOCIÁLNÍ PODNIK POCTIVÁ MORAVSKÁ – SOCIÁLNÍ PODNIK, A.S.

1.
SOCIÁLNÍ PODNIK PLNÍ
SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ CÍL

Společnost POCTIVÁ MORAVSKÁ – sociální podnik, a.s. se přihlásila k naplňování společensky prospěšných cílů v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Základem se pro ni stává zaměstnávání více než 30 % osob znevýhodněných na pracovním trhu z celkového počtu svých zaměstnanců. Tento cíl je včleněn do stanov společnosti a zveřejněn v obchodním rejstříku.

V současné době naše společnost zaměstnává 27 osob se sníženou pracovní schopností z celkových 48, což činí podíl OZP 56 % ze všech zaměstnanců. Tento poměr nás opravňuje k nabízení tzv. náhradního plnění, které mohou využívat další společnosti podléhající zákonné povinnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

2.
SOCIÁLNÍ PODNIK NAPLŇUJE
SOCIÁLNÍ PROSPĚCH, INTEGRUJE
A ROZVÍJÍ ZAMĚSTNANCE
ZNEVÝHODNĚNÉ NA TRHU PRÁCE

Zaměřením společnosti POCTIVÁ MORAVSKÁ – sociální podnik, a.s. je integrace osob se zdravotním postižením (OZP) do běžného života. Zaměstnancům ze znevýhodněných skupin je poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby, o které se dle individuálních potřeb stará firemní personalista (minimálně 1x za 3 měsíce). Výstupy jsou pravidelně projednávány na poradách.

Všichni zaměstnanci jsou zapojeni do chodu a směřování podniku. Na pravidelných půlročních poradách probíráme směřování podniku ve smyslu budoucích zakázek, sezónních výrobků (např. vánoční či velikonoční produkty), finanční výsledky firmy a další záležitosti týkající se chodu podniku. O poradách jsou vedeny zápisy.

Tento aspekt je zapsán v obchodním rejstříku: „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) zapojováním zaměstnanců do rozvoje firmy a informováním o výsledcích hospodaření, tzn., že vedení společnosti bude zaměstnance cílové skupiny zvát na pravidelné výrobní porady, kde budou mít možnost vyjadřovat se k činnosti firmy.“

Zaměstnance se speciálními potřebami podporujeme prostřednictvím personálních a integračních nástrojů, které pomáhají při výkonu jejich pracovní činnosti a zároveň přispívají k řešení specifických potřeb (individuální plány podpory a rozvoje zaměstnanců, zjednodušené školící materiály, rozvojová školení finanční a počítačové gramotnosti, možnost profesního růstu dle nově získaných profesních dovedností). Své zaměstnance pravidelně školí jejich nadřízení. Jedná se např. o školení lepší hygienické praxe, vylepšených pracovních postupů dle nových trendů, zaškolení na jinou pracovní pozici v rámci profesního růstu a zastupování na jiných pozicích.

3.
SOCIÁLNÍ PODNIK MÁ
I EKONOMICKÝ PROSPĚCH

Každý sociální podnik se zavazuje, že 51 % případného zisku bude reinvestováno, a to zejména do rozvoje podniku a společensky prospěšných cílů. Informace o využití případného zisku musí být veřejně dostupné, přičemž manažerské řízení nesmí být závislé na externích zakladatelích či zřizovatelích, na veřejné správě ani jiném subjektu.

Společnost POCTIVÁ MORAVSKÁ – sociální podnik, a.s. není zřizován externími zřizovateli či majiteli. Majitel je zároveň zřizovatelem a je součástí pracovního týmu. Jedenkrát ročně je provedena porada o hrubém a čistém zisku podniku a zaměstnancům navrženy možnosti reinvestice zisku, k tomuto návrhu se mohou vyjádřit. Podpisovým právem disponuje majitel společně s členem představenstva, tzv. veškeré dokumenty podepisují společně, tímto je zajištěna nezávislost v rozhodování.

I tyto principy máme vtěleny do zakládacích dokumentů a jsou podrobovány kontrole odpovědných úřadů. „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) reinvesticí zisku ve výši více než 50 % zpět do společnosti. Z části budou tyto finanční prostředky využívány pro zkvalitnění a rozvoj produktů firmy, z části pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců.“ Pravidelně uveřejňujeme kromě účetní závěrky, také výroční zprávu.

Každý rok společnost celý zisk reinvestuje zpět do společnosti, do nových strojů které usnadní práci zaměstnancům, dále do rekonstrukce provozu, nové podlahy, nové opláštění místností, tak abychom mohli dosáhnout co nejlepších výsledků při auditech IFS. Konkrétně v roce 2022 společnost dosáhla zisku po zdanění 4 900 tis. Kč. Z toho byla reinvestována částka 4 900 tis. Kč. Což je 100 % zisku ve formě: nové chlazení v celé společnosti, zpětné získávání tepla, zateplení budovy a výměna oken. Toto vše přispělo ke snížení energetické náročnosti společnosti.

4.
SOCIÁLNÍ PODNIK VYKAZUJE
TAKÉ ENVIRONMENTÁLNÍ PROSPĚCH

Dalším aspektem, který musí sociální podniky plnit, je environmentální prospěch. Podílíme se na recyklaci tonerů do tiskáren, používáme recyklované papíry. V maximální možné míře využíváme také oboustranný tisk. Usilujeme o minimalizaci spotřeby energie, která vyplývá z naší činnosti. Nedávno došlo k zateplení budovy a výměně oken. V sídle společnosti provádíme třídění odpadů (papír, plast, sklo, směsný odpad).

5.
SOCIÁLNÍ PODNIK SE AKTIVNĚ
SNAŽÍ O ROZVOJ REGIONU
A SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍMI FIRMAMI

Sociální podniky jsou zaměřeny primárně na uspokojování místní poptávky. Naše společnost rovněž využívá lokální firmy pro zajištění vstupů potřebných k výrobě – kořenící směsi a další suroviny jsou nakupovány od místních firem (např. Especia – sociální podnik, s.r.o, Pálavská sociální s.r.o.). Mezi naše odběratele patří regionální podniky (např. Hlohovecký sociální podnik, s.r.o., Budoucí prosperita – sociální podnik, s.r.o.)

Mimojiné spolupracujeme s domovem Horizont Kyjov, kde se snažíme jejich klienty integrovat do pracovního prostředí.

Většina našich zaměstnanců žije v okolí Hodonína.